Verapamil* ; Iproveratril 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ชะเอมเทศ*
Glycyrrhiza glabra  L.
ลดฤทธิ์ยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์