Cefadroxil* ; Cephadroxil ; Cefadroxilo ; Cefadroxilum ; Duricef ; Ultracef 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
พริกไทย*
Piper nigrum  L.
ไม่มีผลต่อฤทธิ์ยา, ไม่มีผลต่อระดับของยาในเลือด
ปานกลางใช้ยาอย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้พิเพอรีนร่วมกับยา