ผลของยาเม็ดขิงชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากในการช่วยปรับปรุงการกลืนของผู้สูงอายุ

การศึกษาในผู้สูงอายุ จำนวน 18 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 63-90 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่รับประทานยาเม็ดขิงชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก (ประกอบด้วยผงขิง 1%) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างน้ำลายของผู้สูงอายุ ทำการประเมินผลโดยทดสอบการกลืนน้ำลาย (saliva swallowing test) และกลืนน้ำ (drinking test) และการส่องกล้อง (swallowing endoscopy) ก่อนและหลังได้รับยา 15 นาที ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดขิง จะมีปริมาณของ substance P ในน้ำลายมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก การประเมินประสิทธิภาพการกลืน พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเม็ดขิง จะไม่เกิดการสำลัก และทำให้การกลืนดีขึ้น สรุปว่ายาเม็ดขิงชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก จะช่วยเพิ่มปริมาณ substance P ในน้ำลายและปรับปรุงการกลืนของผู้สูงอายุที่มีภาวะการทำงานของการกลืนลดลงได้

Biol Pharm Bull 2016;39:1107-11.