ฤทธิ์ต้านภาวะอ้วนลงพุงของกรดแกลลิคจากสมอพิเภก

การศึกษากลไกการออกฤทธิ์บรรเทาภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) ของสารสกัดน้ำร้อนของผลสมอพิเภก (Terminalia bellirica ) ในเซลล์พบว่าสารสกัดดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ 3T3-L1 ซึ่งเป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte cell) ให้กลายเป็นเซลล์ไขมันที่โตเต็มที่ (mature adipocytes) และสารสำคัญที่แยกได้จากสารสกัดน้ำร้อนของผลสมอพิเภกคือ กรดแกลลิค (gallic acid) การทดสอบกรดแกลลิคที่ความเข้มข้น 10 - 30 ไมโครโมลาร์ พบว่าสามารถกระตุ้นการแสดงออกและการหลั่งสาร adiponectin ซึ่งเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาผลาญน้ำตาลและทำให้ความไวของอินซูลินเพิ่มขึ้น ผ่านการเปลี่ยนแปลงเซลล์ไขมัน (adipocyte differentiation) และกระตุ้นการแสดงออกของ fatty acid binding protein-4 ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) และมีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำตาลและไขมันในร่างกาย จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กรดแกลลิคในผลของสมอพิเภกมีฤทธิ์บรรเทาภาวะอ้วนลงพุง โดยมีกลไกเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน

Biol Pharm Bull 2016;39:1137-43.