ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิม

ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในอาสาสมัครชายสุขภาพดีจำนวน 28 คน (อายุระหว่าง 18-24 ปี) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 14 คน) กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ให้ดื่มน้ำทับทิมวันละ 240 มล. นานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเพื่อวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือดและวิเคราะห์เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidative stress) ในช่วงก่อนและหลังดื่มน้ำทับทิมเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีการทดสอบให้อาสาสมัครออกกำลังกายอย่างหนัก (severe physical activity) แล้วเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกายอีกด้วย ผลการศึกษาพบว่า ค่าโปรตีนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ได้แก่ arylesterase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ total antioxidant capacity ของอาสาสมัครกลุ่มที่ดื่มน้ำทับทิมมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ และระดับ malodialdehyde ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของอาสาสมัครกลุ่มที่ดื่มน้ำทับทิมมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า น้ำทับทิมมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระจากการออกกำลังกายอย่างหนักได้

Mater Sociomed 2015; 27(1): 48-51