ฤทธิ์กระตุ้นกำหนัดของเมล็ดมะรุม

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ soluble epoxide hydrolase (sEH) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวขององคชาต (penile erection) ในหลอดทดลอง ของสารสกัดเมทานอลและสารสกัดน้ำของพืชจำนวน 30 ชนิด พบว่าสารสกัดเมทานอลของเมล็ดมะรุม (Moringa oleifera Lam.; MEMO) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าวได้ดีที่สุด ที่ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 1.7 ± 0.1 มคก./มล. เมื่อนำสารสกัดดังกล่าวมาทดสอบกับกล้ามเนื้อเรียบส่วนคอร์ปัส คาเวอร์โนซัม (corpus cavernosum) ที่แยกออกมาจากหนูแรท รวมทั้งทดสอบในหนูแรทปกติและหนูแรทที่เป็นเบาหวาน (หนูจะมีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ) โดยให้หนูกิน MEMO ในขนาด 45 และ 90 มก./กก./วัน เป็นเวลา 21 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ำเปล่า น้ำกระสายยา (1% Tween-20) และยามาตรฐานที่ใช้รักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ sildenafil (5 มก./กก./วัน นาน 7 วัน) จากการทดลองพบว่า MEMO มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบส่วนคอร์ปัส คาเวอร์โนซัมที่ความเข้มข้น 0.1 - 100 มคก./มล. และเพิ่มกิจกรรมทางเพศรวมทั้งความดันภายในขององคชาต/ค่าเฉลี่ยความดันโลหิต (intracavernous pressure/mean arterial pressure) ทั้งในหนูปกติและหนูที่เป็นเบาหวานได้ ซึ่งคาดว่ากลไกดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ sEH

Phytother Res 2016;30:1119-27.