ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิสของเซลล์ของสารสกัดจากเห็ดน้ำแป้ง

เห็ดน้ำแป้ง (Russula alboareolata ) เป็นเห็ดกินได้ ที่พบในป่าแถบภาคอีสาน เมื่อนำสารสกัด 95% เอทานอลของเห็ดน้ำแป้งมาทดสอบฤทธิ์ในการทำให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) ของเซลล์ 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ของหนูชนิด L929 เซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 และเซลล์มะเร็งปากมดลูกชนิด HeLa ที่ความเข้มข้น 600, 500 และ 1,000 มคก./มล. ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบผลกับยาเคมีบำบัด valinomycin ความเข้มข้น 1 มคก./มล. พบว่า ยา valinomycin ทำให้เกิดการตายของเซลล์ L929, HeLa และ HepG2 ได้ 43.86, 36.85 และ 40.00% ตามลำดับ ส่วนสารสกัดจากเห็ดน้ำแป้ง มีผลทำให้เกิดการตายของเซลล์ L929, HeLa และ HepG2 ได้ 77.20%, 73.69% และ 30.00% ตามลำดับ สรุปได้ว่าสารสกัดจากเห็ดน้ำแป้งทำให้เกิดการตายแบบอะพอพโตซิสได้ทั้งในเซลล์ปกติ (L929) และเซลล์มะเร็ง (HeLa และ HepG2)

TJPS 2016;40(Supplement Issue):123-6.