• 3 ต.ค. 2566

ประชุมหารือการพัฒนา “ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก”

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 รศ. ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล นำโดย รศ. ดร.ภญ.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ. ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ภาควิชาเภสัชกรรม เข้าร่วมหารือกับ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน เรื่อง การพัฒนา “ฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ประกอบการไทย ในการสืบค้น ศึกษา และนำข้อมูลมาใช้ในการคัดเลือกและกำหนดพืชสมุนไพรเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยในระยะแรกนี้ มีพืชสมุนไพรจำนวน 50 ชนิดและได้ทำการเปิดทดลองให้ผู้ประกอบการได้เริ่มใช้ไปแล้วเมื่อปี 2565 โดยในที่ประชุมได้มีการนำเอาข้อเสนอแนะเบื้องต้นมาเป็นแนวทางในการปรับรูปแบบและเนื้อหาให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเครื่องสำอางต่อไป ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการปรับปรุงเสร็จแล้ว จะทำการเผยแพร่ในวงกว้างและพัฒนาต่อยอดจำนวนพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องต่อไป
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ที่ URL: https://cosmeherb.nbt.or.th/

 • 22 ก.ค. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้รับเกียรติจากจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญให้ไปเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและฐานข้อมูลสมุนไพรในประเทศไทย" แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย ลองสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของทางสนง. และฐานข้อมูลต่างๆ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 23 มี.ค. 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสมุนไพรและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 • 4 ธ.ค. 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ.ดร.ภญ.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • 16 ก.ย. 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน โดยในงาน รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณาจารย์จากภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และเจ้าหน้าที่จากทางสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและปฏิบัติการประยุกต์ใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะ

 • 25 ส.ค. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร ประจำปี 2562” และได้รับ “ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

 • 7 ก.พ. 2563

ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไปค่ะ

 • 12 ก.ค. 2562

วันนี้ (12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanoi University of Pharmacy, School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi ประเทศเวียดนาม, Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย (บัวลอย) โดยใช้สีจากธรรมชาติค่ะ

 • 4 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ไปเป็นวิทยากรในโครงการสมุนไพร สร้างสุข ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาพิเศษของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร มาเป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง แก่ผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองค่ะ

 • 4 มิ.ย. 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมีโอกาสให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

 • 25 พ.ค. 2562

28 พฤษภาคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Guangdong Pharmaceutical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

 • 15 พ.ค. 2562

15 พฤษภาคม 2562 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ชมรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 3, 5 ต.บางแม่นาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรเรื่อง “สมุนไพรกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ณ รพสต.บางแม่นาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนันสนุนเงินทุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.บางแม่นาง ซึ่งมีทั้งการบรรยายการใช้สมุนไพรในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสาธิตการทำยำใหญ่สมุนไพรค่ะ

 • 21 มี.ค. 2562

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย School of Pharmacy, Taylors University ประเทศมาเลเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรค่ะ

 • 11 ก.พ. 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

 • 30 ม.ค. 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากอาจารย์ศรีรดา ดอกตาลยงค์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้ไปเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย "นวดเพื่อสุขภาพ" ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรค่ะ

 • 24 ม.ค. 2562

วันที่ 24 ม.ค. 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Prof. Dr. Aleth Therese L. Dacanay คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ University of Santo Tomas และ Assoc. Prof. Dr. Edilberto Manahan หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

 • 20 ธ.ค. 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของทางสำนักงานฯ ค่ะ

 • 21 พ.ย. 2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพร ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว ในการนี้ รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามค่ะ

 • 28 ก.ย. 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00น. ณ Lifestyle Hall ชั้น2 ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย และมีการสาธิตการทำยาดมสมุนไพรของทางสนง.ด้วยค่ะ

 • 15 ส.ค. 2561

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย University of Medicine and Pharmacy, HCM City ประเทศเวียดนาม โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำขนมบัวลอยโดยใช้สีจากธรรมชาติค่ะ

 • 6 ส.ค. 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การอบรมเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลสมุนไพร เพื่อการวิจัย" แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 48 คน โดยนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยาย ลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 24 ก.ค. 2561

ผศ.ดร.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และรศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การต้อนรับ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ ในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการรวมรวบข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพรร่วมกัน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การดูแลสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

 • 18 ก.ค. 2561

เริ่มแล้วนะคะ "งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อหลัก “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ภายในงานมีกิจกรรมและสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะ และอย่าลืมแวะมาทักทายกันได้ ที่บูทของสนง.ข้อมูลสมุนไพรและอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในโซนภูมิปัญญาและสวนสมุนไพรแล้วเจอกันนะคะ

 • 12 ก.ค. 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ยินดีต้อนรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลค่ะ

 • 28 พ.ค. 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ร่วมกับ ณ รพสต.บางแม่นาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรเรื่อง “สมุนไพรใช้ภายนอกและปฐมพยาบาล” ณ รพสต.บางแม่นาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งมีทั้งการบรรยายการใช้สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น และการสาธิตการทำยาหม่องไพล เราเลยนำภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

 • 3 เม.ย. 2561

วันที่ 3 เมษายน 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ด้วยค่ะ

 • 21 มี.ค. 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ทางคณะบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 21 มี.ค. 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ทางคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 12 มี.ค. 2561

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของไทย

 • 20 ก.พ. 2561

วันที่ 20 ก.พ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ

 • 19 ก.พ. 2561

วันที่ 19 ก.พ. 2561 ทางสำนักงานฯ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "พลังสูงวัย...ฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย..ด้วยสมุนไพรไทยที่ยอดเยี่ยม" ณ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการค่ะ

 • 27 ธ.ค. 2560

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5 และงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เลยมีภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

 • 26 ธ.ค. 2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทางสนง.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีท่านคณบดี กรรมการนโยบาย กรรมการวิชาการ และเหล่าพันธมิตรที่น่ารักมาร่วมสนุกกันอย่างคับคั่งค่ะ

 • 30 ส.ค. 2560

ภาพบรรยากาศในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ เมืองทองธานีค่ะ อย่าลืมแวะไปเลือกซื้อเลือกชมหนังสือของสำนักงานข้อมูลด้วยนะคะ ^^

 • 28 ส.ค. 2560

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, University of Medicine & Pharmcy, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 10 ส.ค. 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมวิชาการสมุนไพร ครั้งที่ 4 ค่ะ ทางสนง.ไปขายหนังสือด้วยนะคะ ^^

 • 1 ส.ค. 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Faculty Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 27 ก.ค. 2560

วันที่ 27 ก.ค. 2560 ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกร เฉยทิม ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคมนี้ โดยทางสนง.ได้ให้การอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำแก่อาสาสมัครจำนวนประมาณ 25 ท่าน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยังอาสาสมัครท่านอื่นๆ ค่ะ

 • 4 ก.ค. 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Vietnam National University, Hanoi จากประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 28 มิ.ย. 2560

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง "สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง" ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

 • 27 เม.ย. 2560

เริ่มแล้วนะคะ กับงาน ASEAN BEAUTY 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 เมษายน 2560 ท่านใดที่สนใจความสวยความงามไม่ควรพลาดนะคะ และในงานนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ และสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ม.มหิดล ได้ร่วมออกบูทด้วยค่ะ ท่านใดสนใจเครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิว และจุลสารข้อมูลสมุนไพร ก็แวะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ที่บูท MAHIDOL UNIVERSITY B20 นะคะ แล้วพบกันค่ะ

 • 25 มี.ค. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร และโครงการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นนักปฏิบัติและให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต. บางกระเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมหลักคือการให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการสาธิตเตรียมน้ำมันไพล และยาหม่องน้ำค่ะ ^^

 • 17 มี.ค. 2560

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางสนง.มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 9 มี.ค. 2560

9 มีนาคม 2560 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าศึกษาและเยี่ยมชมสมุนไพรในพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติค่ะ ซึ่งได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานฯ หากท่านใดสนใจต้องการเข้าเยี่ยมชม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-411-5272 ถึง 4 หรือทางแฟนเพจของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ Sireepark นะคะ ^^

 • 1 มี.ค. 2560

1 มีนาคม 2560 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอธิการบดีจาก Kathmandu University, Nepal และคณะ โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของทางสำนักงานค่ะ

 • 6 ธ.ค. 2559

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่านคณบดี รศ. ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล อดีตคณบดี รศ. ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และรองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยได้เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และร่วมหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

 • 15 พ.ย. 2559

ยินดีต้อนรับผู้แทนจาก Kathmandu University ประเทศเนปาล

ยินดีต้อนรับ Mr. Badri K.C ผู้แทนจาก Department of Pharmacy, Kathmandu University ประเทศเนปาล ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานฯ ค่ะ

 • 10 พ.ย. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากทาง สวทช.ให้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา "Upgrade โรงงานคอสเมติก มุ่งพิชิต GMP" และ "Training and Workshop การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง" ณ ศูนย์นิทรรศการและและการประชุมไบเทคบางนา

 • 17 ต.ค. 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน’ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 19 ก.ย. 2559

วันนี้ 19 กันยายน 2559 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการ "อาหาร สมุนไพร สร้างสุข" ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรในบัญชียาหลักและยาหอม มรดกทางภูมิปัญญาไทยค่ะ

 • 1 ก.ย. 2559

31 สค. – 4 กย. 59 พบกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ในงานพบกับบูทให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหลากหลายหน่วยงาน และที่สำคัญอย่าลืมไปชมสวนและเลือกซื้อหนังสือและจุลสารฯ ของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร บูทของเราอยู่ในบริเวณสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติค่ะ แล้วเจอกันนะคะ ^^

 • 31 ส.ค. 2559

วันที่ 31 สิงหาคม คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 24 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ดอกไม้สวย…กินเพื่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 15 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 ทางสำนักงานฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคุณศรีทิพย์ อุชชิน และคุณพิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ จากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสำอางภายในประเทศค่ะ

 • 9 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 9ส.ค. 2559 ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ น้องๆ ตั้งใจเรียนทุกคนเลยค่ะ

 • 5 ส.ค. 2559

วันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ พบกับสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และอุทยานธรรมวิทยาสิรีรุกขชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ในงาน Health Expo Thailand 2016 ณ บูทเลขที่ F107 ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ในงานนี้เรานำจุลสารข้อมูลสมุนไพร หนังสือ และผลิตภัณฑ์ของคณะฯ ไปร่วมออกบูท พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกจุลสารข้อมูลสมุนไพร ท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรมาเยี่ยมชม เลือกซื้อหนังสือ หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสมุนไพรได้ที่บูทของสำนักงานฯ ได้นะคะ

 • 2 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะเภสัชศาสตร์ จาก 3 สถาบัน ได้แก่ Hanoi University of Pharmacy (VNU) ประเทศเวียดนาม, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย และ University of Surabaya (UBAYA) ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 27 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส จากสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลสมุนไพรและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับชาสมุนไพรค่ะ

 • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนดูงานจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนามที่เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลและกิจกรรมของสำนักงานค่ะ

 • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน และรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ค่ะ

 • 5 ก.ค. 2559

สำนักงานข้อมูลสมุนไพรยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ ที่ให้ความสนใจเข้าชมฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของสำนักงานค่ะ

 • 13 มิ.ย. 2559

บรรยากาศงานการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการก้าวทันเครื่องสำอาง 1 ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2559 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ค่ะ ซึ่งทางสำนักงานได้เปิดบูทรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในการประชุมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ

 • 1 มิ.ย. 2559

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "จากวัตถุดิบ...ถึงการตลาด:เกษตรแปรรูปเครื่องสำอาง" ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ในงานนี้ทางสำนักงานได้ไปแนะนำการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอนาคตค่ะ

 • 15 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก school of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย PHARM database ของสำนักงานฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ^^

 • 7 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสต้อนรับคณะเภสัชกรในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้ามาเยี่ยมชมฐานข้อมูลและการบริการของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ^^

 • 24 ก.พ. 2559

งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะ/หน่วยงานเข้าให้ความร่วมมือทั้งสิ้น 9 สถาบัน คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

 • 10 ก.พ. 2559

อาจารย์เภสัชมหิดลให้สัมภาษณ์นักข่าว เรื่อง ’ไม้ประดับมีพิษ’

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวช่อง 3 Family ในประเด็นเรื่อง ’ไม้ประดับมีพิษ’ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องชนิดและลักษณะของไม้ประดับมีพิษ สารสำคัญที่เป็นพิษ วิธีการป้องกันและรักษาขั้นเบื้องต้น เพื่อจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/131/

 • 27 ม.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ รองประธานกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ศวิตา จิวจินดา ให้การต้อนรับ Ms. Ma. Victoria Mendoza (Dean, College of Pharmacy) และ Ms. Mona Liza Valencia (Dean, College of Physical Therapy & Occupational Therapy) จาก University of Perpetual Help System DALTA ประเทศฟิลิปปินส์

 • 27 ม.ค. 2559

ขอแสดงความยินดีกับ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 • 22 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและฐานข้อมูลสมุนไพรในประเทศไทย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 22 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Ms. Yolanda C. Deliman รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Health Care Professions, University of San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลสมุนไพรและการดำเนินงานของสำนักงานฯ ค่ะ

 • 2-6 ก.ย. 2558

เก็บภาพบรรยากาศงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8 มาฝากกันค่ะ งานมีจนถึงวันที่ 6 กันยายนนี้นะคะ ท่านใดสนใจสมุนไพรลองแวะเวียนไปชม ไปชิม ไปช้อปกันได้เลยค่ะ มีกิจกรรมเยอะแยะเลยล่ะ และอย่าลืมไปเลือกซื้อหนังสือและจุลสารฯ กันภายในโซนของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาตินะคะ แล้วพบกันค่ะ ^^

 • 21 ส.ค. 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ & ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 อาคาร ปิยะมหาราช วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ ^^