ฤทธิ์ป้องกันการเกิด oxidative stress ระหว่างการฟอกเลือดของน้ำทับทิม

การศึกษาในอาสาสมัครที่ต้องเข้ารับการฟอกเลือดเป็นประจำ จำนวน 27 คน โดยสุ่มแบ่งให้รับประทานน้ำทับทิม 100 มล. (มีปริมาณโพลีฟีนอล 0.7 ไมโครโมล) หรือยาหลอก ในชั่วโมงแรกของกระบวนการฟอกเลือดและเติมธาตุเหล็ก แล้วทำการเจาะเลือดเปรียบเทียบการดัชนี้ชีวัด oxidative stress ที่เกิดขึ้นจากการฟอกเลือดและเติมธาตุเหล็ก พบว่าน้ำทับทิมช่วยป้องกันการเกิด oxidative stress ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยยับยั้งการเกิด advanced oxidation protein products และลดปริมาณ myeloperoxidase ในเลือดของอาสาสมัคร นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ เมื่อตรวจนับการแตกของแกรนูลเม็ดเลือดขาว (degranulation of polymorphonuclear leukocyte) ได้ดีกว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอก แสดงให้เห็นว่าการรับประทานน้ำทับทิมมีผลช่วยลดการเกิด oxidative stress และต้านการอักเสบที่เกิดจากการเติมธาตุเหล็กระหว่างการฟอกเลือดได้

Nutr Res 2013;33:442-6