การบริโภคถั่วลิสงในวัยรุ่นมีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก

การศึกษาในเด็กวัยรุ่นชายหญิง อายุระหว่าง 10-17 ปี จำนวน 262 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 เป็นกลุ่มที่บริโภคถั่วลิสงอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 100 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง จำนวน 162 คน พบว่ากลุ่มที่บริโภคถั่วลิสง ดัชนีมวลกายลดลง น้ำหนักร่างกายที่เกิน หรือภาวะเป็นโรคอ้วนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง และปริมาณวิตามินหรือสารอาหารในเลือดจะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลรวม และไขมันชนิด low density lipoprotein (LDL) ในเลือดต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง แต่การบริโภคถั่วลิสงไม่มีผลต่อระดับไขมันชนิด high density lipoprotein (HDL) และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการบริโภคถั่วลิสงสามารถควบคุมน้ำหนัก หรือทำให้น้ำหนักลดลง ลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และไขมันชนิด low density lipoprotein (LDL) ในเลือดได้

Nutrition Research 2013:552-6.