ฤทธิ์ขยายหลอดลมจากน้ำมันขิง

น้ำมันขิงซึ่งได้จากการกลั่นด้วยน้ำประกอบด้วยสาร citral, eucalyptol และ camphene จากการทดลองพบว่าน้ำมันขิง และสาร citral สามารถยับยั้งการหดตัวของหลอดลมของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร carbachol และสาร eucalyptol ช่วยให้ทางเดินหายใจของหนูคลายตัว แต่สาร eucalyptol มีอยู่น้อยในน้ำมันขิง การศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ β-adrenergic receptor โดยพบว่ายา propranolol ซึ่งมีฤทธิ์เป็น β-adrenergic receptor antagonist สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ขยายหลอดลมของน้ำมันขิงและสาร citral ได้

Fitoterapia 2013;89:68-73