การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนคในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ

เป็นการศึกษาวิจัยแบบสุ่ม และปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่ายเพื่อประเมินประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนคในการักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ทำการศึกษาในผู้ป่วยชาย และหญิง อายุ 25-60 ปี ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือต้นคอ จำนวน 62 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆ กัน กลุ่มที่ 1 รักษาด้วยยาแคปซูลสหัสธารา ขนาด 400 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร นาน 7 วัน กลุมที่ 2 รักษาด้วยยาเม็ดไดโคลฟีแนค ขนาด 25 กรัม ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร นาน 7 วัน พบว่าทั้งกลุ่มที่ได้รับยาแคปซูลสหัสธารา และกลุ่มที่ได้รับยาเม็ดไดโคลฟีแนค อาการปวดลดลงจากก่อนที่ได้รับยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่าระดับอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังการรักษาไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาสรุปได้ว่าการรับประทานยาแคปซูลสหัสธาราขนาดวันละ 1,200 มก. นาน 7 วัน สามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือต้นคอได้ไม่แตกต่างจากการใช้ยาเม็ดไดโคลฟีแนคขนาดวันละ 75 มก.

วารสารการแพทย์แผนไทยและทางเลือก 2556:11(6):54-65.