สารสกัด multiflorin A จากใบท้อสามารถยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในลำไส้เล็กของหนูเม้าส์ได้

เมื่อป้อนสารสกัด multiflorin A จากใบท้อให้หนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงกิน ขนาด 125 และ 500 มก./กก. พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงได้ 66.3±10.8% และ 35.9±9.2 % ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยที่สารสกัด multiflorin A ออกฤทธิ์ต้านการดูดซึมกลับของน้ำตาลในลำไส้เล็กของหนูเม้าส์ การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัด multiflorin A น่าจะมีประโยชน์ในการใช้เป็นยาป้องกันการดูดกลับของน้ำตาลในผู้ป่วยที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง

Biol Pharm Bull 2012;35(8):1264-8.