ฤทธิ์ปกป้องไตของสาร (+)-catechin ในหนูที่เป็นเบาหวาน

การทดสอบประสิทธิภาพของสาร (+)-catechin (CTN) จากชาเขียว ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin เปรียบเทียบกับยา enalapril (angiotensin-converting enzyme inhibitor; ACEi) ซึ่งใช้ในการรักษาการขับออกของอัลบูมิน (albumin excretion) โดยให้หนูกิน CTN ขนาด 35 มก./วัน ที่ละลายในน้ำ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการขับออกของอัลบูมินในปัสสาวะ และระดับของ creatinine ในเลือดของหนูลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา ความสารมารถในการกำจัด creatinine ในหนูกลุ่มที่ได้รับ CTN และยา ACEi สูงกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา นอกจากนี้หนูกลุ่มที่ได้รับ CTN และยา ACEi ยังมีระดับของสาร endothelin 1, กระบวนการออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid peroxidation), ความเข้มข้นของ alanine transferase และการแสดงออกของ fibronectin ลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา และความเข้มข้นของ thiols อิสระ ในหนูกลุ่มที่ได้รับ CTN จะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา จากการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าสาร CTN มีประสิทธิภาพในการปกป้องภาวะไตเสื่อมจากการเป็นเบาหวานได้เทียบเท่ากับยา ACEi และการใช้ CTN ร่วมกับยา enalapril อาจจะเป็นประโยชน์ในการลดการขับออกของอัลบูมิน รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ endothelial ด้วย

Nutrition research 2012;32:347-56