ถั่วเหลืองดำยับยั้งการสะสมไขมัน

การศึกษาฤทธิ์ลดการสะสมไขมันของสารสกัด anthocyanin จากถั่วเหลืองดำ โดยทดลองเลี้ยงเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (preadipocyte 3T3-L1 cell line) ในจานเพาะที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์ประกอบไปด้วยสารสกัด anthocyanin จากถั่วเหลืองดำอยู่ปริมาณ 12.5 และ 5 มค.ก/มล. เลี้ยงเซลล์ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เมื่อครบ 8 วัน วัดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTS assay วิเคราะห์หาปริมาณไขมันด้วยวิธี AdipoRed assay วัดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างไขมันได้แก่ peroxisome proliferator activated receptor γ (PPAR γ) ด้วยวิธี Western blot analysis และวัดการทำงานของเอนไซม์ glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GPDH) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงเซลล์ตั้งต้นไปเป็นเซลล์ไขมัน ผลการทดลองพบว่า สารสกัด anthocyanin จากถั่วเหลืองดำมีผลลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ preadipocyte 3T3-L1 ลดปริมาณการสะสมของเซลล์ไขมัน (lipid accumulation) ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน PPAR γ และการทำงานของเอนไซม์ GPDH นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด anthocyanin จากถั่วเหลืองดำขนาด 50 มค.ก/มล. มีผลช่วยเพิ่มการสลายไขมัน (lipolysis) จากการเหนี่ยวนำด้วยสาร epinephrine แต่การสลายไขมันจะลดลงเมื่อเหนี่ยวนำด้วยสารสกัด anthocyanin เพียงอย่างเดียว ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารสกัด anthocyanin จากถั่วเหลืองดำ มีฤทธิ์ลดการสะสมไขมัน ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงเซลล์ตั้งต้นไปเป็นเซลล์ไขมัน และช่วยสลายไขมัน ซึ่งอาจทำให้มีผลลดน้ำหนักและลดน้ำตาลในเลือด

Nutr Res. 2012; 32(10): 770-7.