ฤทธิ์ต้านการอักเสบและปรับภูมิคุ้มกันของย่านพาโหม

การศึกษาฤทธิ์ของสาร iridoid glycoside จากต้นย่านพาโหม (IGPS) ในหนูแรทที่ไตเกิดความผิดปกติเนื่องจากมีระดับของกรดยูริกในเลือดสูง โดยป้อน IGPS ขนาด 280, 140, 70 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูแรทติดต่อกัน 24 วัน เทียบกับการป้อนยา allopurinol และยา benzbromarone (ทั้ง 2 ชนิด เป็นยาแผนปัจจุบัน ใช้ลดกรดยูริกในเลือด) ให้แก่หนูแรท พบว่า iridoid glycoside ช่วยบรรเทาความเสียหายของเนื้อเยื่อไต ยับยั้งการทำงานของ nuclear factor kappa-beta p65 (NF-kBp65), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) และ α-smooth muscle actin (α-SMA) รวมถึงลดการแสดงออกของ mRNA ของ MCP-1 และ α-SMA ได้ดีเทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าสาร iridoid glycoside จากต้นย่านพาโหมสามารถป้องกันความเสียหายแก่ไตได้โดยอาศัยกระบวนการต้านการอักเสบและปรับระบบภูมิคุ้มกัน โดยยับยั้งการส่งต่อสัญญาณของ NF-kBp65 และลดการแสดงออกของ MCP-1 และ α-SMA ซึ่งเป็นสารชักนำให้เกิดการอักเสบ

Life Science 2012;91:369-76