ฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin (AL) จากกระเทียมในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) เข้าทางช่องท้องของหนูแรทขนาด 40 มก./กก. โดยฉีดหนูด้วยสาร AL เข้าทางช่องท้องในขนาด 4 มก./กก., 8 มก./กก. และ 16 มก./กก. ทุกวัน เป็นเวลา 28 วัน หลังจากเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานแล้ว 3 วัน พบว่า สาร AL ที่ทุกขนาด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ น้ำหนักตัวที่ลดลงจากภาวะเบาหวานของหนูเพิ่มขึ้น การทำงานของหัวใจของหนูกลุ่มที่ได้รับสาร AL ขนาด 8 มก./กก และ 16 มก./กก. กลับสู่ภาวะปกติเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่เป็นเบาหวาน นอกจากนี้สาร AL ยังยับยั้งกระบวนการตายของกล้ามเนื้อหัวใจแบบ apoptosis จากภาวะเบาหวาน โดยมีผลเพิ่มระดับของ anti-apoptotic protein Bcl-2 และลดระดับของ pro-apoptotic protein Fas รวมทั้งยับยั้งการเกิด myocardial fibrosis โดยมีผลขัดขวางการแสดงออกของโปรตีน CTGF และ TGF-β(1) ที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเบาหวาน ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร AL มีฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจของหนูแรทจากภาวะเบาหวานได้

Phytomedicine 2012;19(8-9):693-8.