การศึกษาความปลอดภัยของการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดรางจืดในอาสาสมัครสุขภาพดี ระยะที่ 1

การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) รับประทานสารสกัดน้ำใบรางจืด ขนาด 600 มก./วัน วันละ 1 ครั้งตอนเช้า นาน 14 วัน และทำการวัดผลระดับคะแนนด้านความทรงจำ การเรียนรู้ และค่าชีวเคมีในเลือด พบว่าไม่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติทางกายภาพ ผลระดับคะแนนด้านความทรงจำมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2.7 และ 2.4 จากค่าเริ่มต้นหลังรัประทานยา 14 วัน และหลังจากหยุดยา 14 วัน ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากครั้งแรกและอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ไม่มีผลต่อการทำงานของไต และค่าไขมันในเลือด อาจมีผลต่อค่าชีวเคมีในเลือดบางรายการ ได้แก่ ค่าลิมโฟไซต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังรับประทานยา 7 วัน คิดเป็น 2:10 ราย และหลังรับประทานยา 14 วัน มีค่าเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ AST (aspartate aminotransferase) และ ALT (alanine aminotransferase) สูงขึ้นกว่าค่าปกติเล็กน้อยจำนวน 1:10 และ 2:10 ราย ตามลำดับ และค่าทั้งหมดจะกลับสู่ภาวะปกติหลังหยุดยา 14 วัน การศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดรางจืด ขนาด 600 มก./วัน ติดต่อกันนาน 14 วัน ช่วยให้ความทรงจำดีขึ้นเล็กน้อย มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามอาจพบว่ามีการทำงานของตับมากขึ้นเล็กน้อย ซึ่งคงต้องมีการศึกษาต่อไป

ธรรมศาสตร์เวชสาร 2555;12(1):42-9.