สารสกัดโสมอเมริกัน (HT1001) ช่วยให้การทำงานของสมองด้านความจำดีขึ้นในผู้ป่วยจิตเภท

การศึกษาแบบอำพรางทั้งสองฝ่ายและเปรียบเทียบกับยาหลอก (double blind placebo controlled) ในผู้ป่วยจิตเภท 64 ราย อายุระหว่าง 18-55 ปี โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดโสมอเริกัน (HT1001) ขนาด 100 มก.วันละ 2 ครั้ง (สารสกัดโสมอเริกัน HT1001 100 มก.เทียบเท่ากับรากโสมอเมริกันแห้ง 500 มก.) นาน 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก และวัดการทำงานของสมองด้านความจำด้วยวิธี Letter-Number Span Test และ Visual Pattern Test พบว่าการทำงานของสมองด้านความจำดีขึ้นในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสมอเมริกันแต่ไม่ได้ผลในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้อาการ extrapyramidal symptoms (เช่น เคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจ สั่นและแข็งเกร็ง กระวนกระวาย กล้ามเนื้อหดเกร็ง) ลดลงหลังจากรับประทานสารสกัดโสมอเมริกันไป 4 สัปดาห์ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดโสมอเมริกัน (HT1001) สามารถใช้เป็นยาเสริมเพื่อรักษาผู้ป่วยจิตเภทได้ มีผลให้การทำงานของสมองด้านความจำดีขึ้น และลดผลข้างเคียงของการใช้ยา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจิตเภท

Phytotherapy Research 2012;26:1166-72.