ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสาร mangosenone F จากมังคุด

สาร mangostenone F ที่แยกได้จากเมล็ดมังคุด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งฤทธิ์เอนไซม์ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 21 ไมโครโมลาร์ แต่ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทซิเนส (IC50) > 200 ไมโครโมลาร์) เมื่อทดลองในหลอดทดลอง สำหรับการทดสอบในเซลล์มะเร็ง B16F10 (mouse melanoma) ที่ถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเมลานินด้วย α-melanocyte-stimulating hormone พบว่าสาร mangostenone F ความเข้มข้น 20 - 60 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินในเซลล์ ลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง เมลานิน ได้แก่ tyrosinase และ TRP-2 และขัดขวางกระบวนการ maturation ของเอนไซม์ไทโรซิเนส นอกจากนี้ที่ความเข้มข้น 62.5 - 250 ไมโครโมลาร์ ยังมีผลยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase ในเซลล์ สรุปได้ว่าสาร mangostenone F จากมังคุด สามารถลดการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์มะเร็ง B16F10 ได้ โดยเป็นผลมาจากการยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase และลดการแสดงออกของเอนไซม์ไทโรซิเนสในเซลล์

J Agric Food Chem 2012;60:8372-8.