ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารจากน้ำมันต้นจันทน์

การทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก human prostate cancer cells PC-3 (androgen independent และ P-53 null) และ LNCaP (androgen dependent และ P-53 wild-type) ของสาร α-santalol ซึ่งแยกได้จากน้ำมันของต้นจันทน์ (sandalwood oil) พบว่าสาร α-santalol ขนาด 25-75 ไมโครโมลาร์ สามารถยับยั้งการอยู่รอดของเซลล์ทั้ง 2 ชนิดได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้และเวลาที่เซลล์สัมผัสกับสาร ซึ่งกลไกในการต้านเซลล์มะเร็งดังกล่าวเกิดจากฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์ (apoptosis) โดยตรวจพบการกระตุ้นการทำงานของ caspase-3 และการเกิดการตัด Poly(ADP-ribose) polymerases (PARP)

Phytomedicine 2012;19(8-9):804-11