ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารจากถั่วเหลืองดำ (black soybean)

การทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองของสารในกลุ่ม anthocyanins ได้แก่ cyanidin-3-O-glucoside, delphinidin-3-O-glucoside และ petunidin-3-O-glucoside ซึ่งแยกได้จากส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำ (Glycine max  L.) cv. Cheongja 3 ในเซลล์สมองของมนุษย์ (human brain neuroblastoma SK-N-SH) ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการตายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) พบว่าการที่เซลล์สมองได้รับสารในกลุ่ม anthocyanins (2, 5, 10 และ 25 มคก./มล.) ก่อนการได้รับ H2O2 เซลล์จะลดการสร้าง reactive oxygen species (ROS) และยับยั้งการทำงานของ apoptosis signal-regulating kinase (ASK1, Thr845), p38, และ c-Jun N-terminal kinase (JNK) proteins ซึ่งสารเหล่านี้เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์ นอกจากนี้ยังทำให้ระดับของ heme oxygenase (HO)-1 และ Neu1 mRNA เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภายในเซลล์มีระดับของ sialic acids อิสระเพิ่มขึ้น ทำให้เซลล์สามารถต้านความเป็นพิษของ H2O2 และลดการสร้าง ROS โดยฤทธิ์จะขึ้นกับขนาดของสารในกลุ่ม anthocyanins ที่ให้ จากผลดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารในกลุ่ม anthocyanins ซึ่งแยกได้จากส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วเหลืองดำมีฤทธิ์ปกป้องสมอง ด้วยกลไกในการยับยั้งการกระตุ้น ASK1–JNK/p38 pathways ฤทธิ์ต้าน ROS ฤทธิ์กระตุ้นการแสดงออกของ HO-1 และฤทธิ์เพิ่มระดับของ sialic acids ภายในเซลล์ โดยผ่านการแสดงออกของยีน Neu1 sialidase

Life Sciences 2012;90:874 – 82