ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารจากเมล็ดของลูกซัด

การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานของกรดอะมิโน 2S, 3R, 4S) 4-hydroxyisoleucine (4HO-Ile) ซึ่งแยกได้จากเมล็ดของลูกซัด (Trigonella foenum  graecum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วย streptozotocin โดยสัตว์ทดลองจะมีระดับของอินซูลินต่ำกว่าหนูปกติถึง 65% พบว่าการให้หนูที่เป็นเบาหวานกินสาร 4HO-Ile 50 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง ระดับไขมัน ได้แก่ cholesterol, HDL, LDL และ triglycerides รวมทั้งระดับ uric acid ที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นเบาหวาน ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สาร 4HO-Ile มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยไม่มีผลต่อระดับอินซูลิน ซึ่งน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการรักษาเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

Phytomedicine 2012;19:571- 4