ฤทธิ์ต้านอาการแพ้ของสารสกัดน้ำ-เมทานอลและสาร rhein จากใบชุมเห็ดเทศ

การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการแพ้ของสารสกัดน้ำ-เมทานอล (70%) รวมทั้งสารสำคัญอย่าง rhein และ kaempferol ใน triple antigen/sheep serum-induced mast-cell degranulation ของหนูแรท พบว่าสารสกัดน้ำ-เมทานอล ที่ขนาด 200 มก./กก. รวมทั้งสาร rhein และ kaempferol ที่ขนาด 5 มก./กก. สามารถยับยั้งการแตกของแกรนูลที่ทำให้หลั่งสารก่อการแพ้ (mast cell degranulation) ได้ นอกจากนี้สารสกัดน้ำ-เมทานอล และสาร rhein ยังสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ lipoxygenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดและ rhein ที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ได้ 50% เท่ากับ 90.2 และ 3.9 มคก./มล. ตามลำดับ ในขณะที่สาร kaempferol ไม่แสดงผลดังกล่าว จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศรวมทั้งสารสำคัญ มีฤทธิ์ในการต้านอาการแพ้โดยผ่านกลไกที่ทำให้แกรนูลมีความคงตัว (mast cell stabilization) และการยับยั้งเอนไซม์ lipoxygenase ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวกับการแพ้ต่างๆ

J Ethnopharmacol 2012;141(1):469-73