น้ำบีทรูทช่วยป้องกันมะเร็งตับ

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับของบีทรูทในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยสารก่อมะเร็ง N-nitrosodiethylamine พบว่าการป้อนน้ำบีทรูทให้หนูแรทวันละ 100 มล. ติดต่อกัน 28 วัน ช่วยลดการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP), CYP1A1/1A2 และ CYP2E1 ที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับสารก่อมะเร็ง และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP2B รวมทั้งเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ NAD(P)H: quinone oxidoretuctase-1 (phase II enzyme เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย) นอกจากนี้น้ำบีทรูทยังช่วยลดความเสียหายของ DNA ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญที่บ่งบอกถึงความเสียหายแก่เซลล์ตับ แสดงให้เห็นว่าบีทรูทสามารถป้องกันการเกิดอันตรายต่อตับจากการได้รับสารก่อมะเร็ง โดยผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกาย

Food Chem Toxicol 2012; 50: 2027-33