มะเขือเทศช่วยลดการสะสมโลหะหนักในตับ

การศึกษาผลของมะเขือเทศต่อป้องกันการสะสมโลหะหนักในตับ โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของมะเขือเทศขนาด 10% โดยน้ำหนัก ให้แก่หนูแรทในระยะเวลาต่างๆ ร่วมกับการป้อนน้ำที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก คือ ปรอท (100 ppm) ตะกั่ว (10 ppm) และแคดเมี่ยม (200 ppm) เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทำการตรวจวัดปริมาณโลหะที่สะสมที่ตับ พบว่ากลุ่มที่กินอาหารผสมมะเขือเทศไปพร้อมกับการได้รับโลหะหนัก และกลุ่มที่เริ่มกินอาหารผสมมะเขือเทศหลังได้รับโลหะหนัก 1 สัปดาห์ มีผลจะช่วยลดการสะสมแคดเมี่ยมและปรอทในตับได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีผลป้องกันการสะสมตะกั่ว ในขณะที่การป้อนอาหารผสมมะเขือเทศแก่หนูแรทก่อนการได้รับโลหะหนัก 1 สัปดาห์ จะมีผลการป้องกันการสะสมตะกั่วในตับได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังอยู่ในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับการป้องกันการสะสมแคดเมี่ยมและปรอท การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ามะเขือเทศมีผลทั้งลดการดูดซึมและเพิ่มการกำจัดโลหะหนักของร่างกายได้โดยขึ้นกับช่วงเวลาที่รับประทานมะเขือเทศ และให้ผลป้องกันการสะสมแคดเมี่ยมได้ดีที่สุด รองลงมาคือปรอท และตะกั่วตามลำดับ ดังนั้นการรับประทานมะเขือเทศจึงเป็นประโยชน์ในการช่วยลดการสะสมโลหะหนักในตับได้

Food Chem Toxicol 2012; 50: 2070-3