ฤทธิ์ต้านการอักเสบและป้องกันมะเร็งของยอ

สารสกัดเอทิลอะซีเตรทจากผลยอและส่วนสกัดที่แยกได้ ความเข้มข้น 50, 100 และ 200 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ เมื่อทดสอบในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ และมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ quinone reductase เมื่อทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งตับ Hepa 1c1c7 เมื่อนำส่วนสกัดมาแยกหาสารสำคัญ พบว่ามีสารประกอบหลัก คือ scopoletin, quercetin และ rutin ซึ่งสาร scopoletin และ quercetin ที่แยกได้ มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์และกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ quinone reductase ได้เช่นกัน และสารทั้ง2 นี้ที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 10 ไมโครโมล จะออกฤทธิ์ร่วมกันในการลดการสร้างไนตริกออกไซด์ และลดการแสดงออกของเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และ cyclooxygenase (COX)-2 ในเซลล์ RAW 264.7 แสดงว่า scopoletin และ quercetin ในผลยอ มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและต้านมะเร็งได้

Food Research International 2011;44:2271-7.