ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase และกระตุ้นการงอกของผมของสมุนไพรไทย

การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase และกระตุ้นการงอกของผมของสมุนไพรไทย จำนวน 17 ชนิด ที่มีการใช้ในตำรับพื้นบ้านหรือเครื่องสำอางสำหรับรักษาผมร่วง พบว่าสารสกัดเอทานอลของคำฝอย มีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase รองลงมา คือ มะขามป้อม ขณะที่ทองพันชั่งมีฤทธิ์อ่อนที่สุด เมื่อนำสมุนไพรที่มีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase ได้แก่ คำฝอย มะขามป้อม และอัญชัน มาทดสอบฤทธิ์ในการกระตุ้นการงอกของผมในหนูเม้าส์ พบว่าสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการงอกของผมได้ และดีกว่ายารักษาผมร่วง minoxidil โดยคำฝอยจะให้ผลดีที่สุด รองลงมาคือ อัญชัน และมะขามป้อม สรุปได้ว่าสารสกัดจากคำฝอยมีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase และกระตุ้นการงอกของผม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาสำหรับป้องกันและรักษาผมร่วงได้

J Ethnopharmacol 2012;139:765-71.