ฤทธิ์ต้านเซลล์เนื้องอกในสมองของสาร xanthohumol จากฮอพส์

สาร xanthohumol เป็นสารในกลุ่ม prenylated chalcone สามารถแยกได้จากดอกตัวเมียของฮอพส์ (Humulus lupulus  ) จากงานวิจัยพบว่าสารดังกล่าวมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง โดยทำให้เกิดการตายและลดอัตราการรอดชีวิตของเซลล์เนื้องอกในสมองชนิด T98G (human malignant glioblastoma cell line) ซึ่งการออกฤทธิ์จะขึ้นกับความเข้มข้นและระยะเวลาที่เซลล์สัมผัสกับสาร กลไกการออกฤทธิ์ของสาร xanthohumol เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเอนไซม์ caspase-3, caspase-9 และการเกิด poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) cleavage ผ่านทางไมโตคอนเดรีย โดยทำให้เกิด mitochondrial depolarization เพิ่มการปลดปล่อย cytochrome c และลดการสร้าง Bcl-2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ยับยั้งการเกิดการตายของเซลล์ นอกจากนี้ สาร xanthohumol ยังเหนี่ยวนำให้เกิดการเพิ่มระดับของ reactive oxygen species (ROS) ภายในเซลล์ ส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์ การเพิ่มขึ้นของ ROS นี้ยังกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ mitogen-activated protein kinases (MAPK) ส่งผลให้เกิด ERK1/2 และ p38 phosphorylation ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์เช่นกัน จากผลดังกล่าวทำให้สรุปได้ว่า สาร xanthohumol น่าจะมีประสิทธิภาพในการรักษาเนื้องอกในสมองชนิด glioblastoma multiforme

J Nat Prod 2011;74(12):2505-13