การทดสอบความปลอดภัยของยาแผนโบราณที่ใช้รักษาข้ออักเสบ (WIN-34B)

การทดสอบความปลอดภัยของยา WIN-34B (ประกอบด้วยดอกสายน้ำผึ้งและรากจื่อหมู่แห้ง) ซึ่งเป็นยาแผนโบราณใช้รักษาอาการข้ออักเสบ การศึกษาความเป็นพิษของยา WIN-34B ในหนูแรทไม่พบความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง เมื่อป้อนครั้งเดียวในขนาด 5,000 มก./กก. และป้อนวันละ 500, 1,000 และ 2,000 มก./กก. ติดต่อกัน 13 สัปดาห์ และการศึกษาผลของWIN-34B ต่อระบบทางเดินอาหารของหนูแรทเมื่อป้อนในขนาด 400, 1,000 และ 2,000 มก./กก. หรือป้อน diclofenac (ยากลุ่ม NSAIDs ใช้รักษาอาการปวดอักเสบ)ขนาด 10, 40 และ 80 มก./กก. หรือ celecoxib(ยากลุ่ม NSAIDs ใช้รักษาอาการข้ออักเสบ) ขนาด 100 และ 1,000 มก./กก. ไม่พบความเสียหายในกระเพาะอาหารทั้งการให้แบบครั้งเดียวและให้ติดต่อกัน 5 วัน ในหนูกลุ่มที่ได้รับWIN-34Bในขณะที่หนูกลุ่มที่ได้รับยา diclofenacและ celecoxibมีผลทำให้เลือดออกและเกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารนอกจากนี้ WIN-34B ยังมีผลช่วยยับยั้งการสังเคราะห์ leukotrine B4 (LTB4)และลดการสร้าง prostaglandin E2 (PGE2)ต่างจากการใช้ยา diclofenacและ celecoxibที่มีผลเพิ่มการสังเคราะห์ LTB4 และยับยั้งการสร้าง PGE2และการทดลองป้อนWIN-34Bขนาด 400 มก./กก.ให้แก่หนูแรทที่กระตุ้นให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วย diclofenacขนาด 40 มก./กก. พบว่าช่วยป้องกันความเสียหายต่อกระเพาะอาหารจากการใช้ยาdiclofenacได้อย่างมีนัยสำคัญการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าWIN-34B สามารถใช้รักษาข้ออักเสบได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย และช่วยป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา diclofenac ได้

J Ethnopharmacol 2011;137:1011-7