ผลของสารสกัดจากใบกะเพราต่อภาวะความจำเสื่อมในหนูเม้าส์

การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากใบกะเพราในหนูเม้าส์ โดยการฉีดสารสกัดดังกล่าวเข้าทางช่องท้องของหนูในขนาด 100 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งการฉีดสารสกัดจะแบ่งเป็นการฉีดก่อนการฝึกหนูและหลังการฝึกหนูในการทดสอบด้วย Memory model 2 แบบ ซึ่ง Model ที่ 1 จะให้หนูหาของที่คุ้นเคยและของที่ไม่คุ้นเคย ส่วน Model ที่ 2 จะให้หนูเข้าไปใน Elevated plus-maze โดย Model ที่ 2 นี้ จะเหนี่ยวนำให้หนูเกิดภาวะสมองเสื่อมด้วยการฉีดสาร sodium nitrite ขนาด 75 มก./กก. แล้วเปรียบเทียบผลทั้งหมดกับการที่หนูได้รับยามาตรฐาน Piracetam ขนาด 150 มก./กก. ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคสมองเสื่อม จากผลการทดลองพบว่าใน Model ที่ 1 เมื่อฉีดสารสกัดน้ำจากใบกะเพราไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังจากที่หนูได้รับการฝึกให้หาของ หนูจะใช้เวลาในการหาของที่ไม่คุ้นเคยมากขึ้น แต่ใช้เวลาในการหาของที่คุ้นเคยน้อยลง ส่วนใน Model ที่ 2 พบว่าเมื่อฉีดสารสกัดน้ำจากใบกะเพราไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังจากที่หนูได้รับการฝึกใน Elevated plus-maze หนูจะใช้เวลาใน Elevated plus-maze น้อยลง ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับการที่หนูได้รับยา Piracetam แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำจากใบกะเพรามีประสิทธิภาพในการเพิ่มความจำในสัตว์ทดลอง

Thai J Pharm Sci 2011;35:123-30