ฤทธิ์ต้านอักเสบของใบกระท่อม

ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด mitragynine จากใบกระท่อม แบบศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) โดยทำการทดลองเลี้ยงเซลล์ macrophage RAW 264.7 ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารสกัด mitragynine ผสมอยู่ 0.5-20 มคก./มล. จากนั้นเหนี่ยวนำให้เซลล์เกิดกระบวนการอักเสบด้วยการเติมสาร Lipopolysaccharide (LPS) แล้วทำการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกระบวนการอักเสบ ผลจากการทดลองพบว่า สารสกัด mitragynine สามารถยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน cyclooxygenase-1 (COX-1) cyclooxygenase-2 (COX-2) และ prostaglandin E2 (PGE2) ซึ่งเป็นเอนไซม์และสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ แสดงให้เห็นว่าสารสกัด mitragynine จากใบกระท่อม มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดกระบวนการอักเสบได้

J Ethnopharmacol. 2011; 136: 75-82.