ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร [6]-shogaol จากเหง้าขิง

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ในระบบประสาทชนิด astrocytes ในหนูแรท ของสาร [6]-shogaol ซึ่งเป็นสารสำคัญที่อยู่ในเหง้าขิง จากการเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยสาร lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสาร [6]-shogaol สามารถยับยั้งการหลั่งสารก่อการอักเสบชนิดต่างๆ รวมทั้งลดระดับของ nitric oxide syntheses (iNOS), cyclooxygenase-2 (COX-2) และ phospho-NF-κB ที่เพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วย LPS นอกจากนี้สาร [6]-shogaol ยังเพิ่มการแสดงออกของ histone H3 acetylation และ heat-shock protein (HSP)70 รวมทั้งยับยั้งการแสดงออกของ histone deacetylase (HDAC)1 ด้วย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยในการปกป้องเซลล์ในระบบประสาท เช่นเดียวกับยา Trichostatin A และ MS275 ซึ่งเป็น HDAC inhibitors จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สรุปได้ว่าสาร [6]-shogaol สามารถบรรเทาการอักเสบที่เกิดในเซลล์ astrocytes ด้วยกลไกในการเพิ่ม HSP70 ร่วมกับการยับยั้ง HDAC

Food Chem Toxicol 2011;49(11):2734-40