โหระพาปกป้องสมองจากภาวะเส้นเลือดสมองอุดตัน

การศึกษาผลของสารสกัดจากใบโหระพาในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงคาโรติดทั้งสองข้าง โดยการผูกด้วยด้ายเป็นเวลา 15 นาทีแล้วแก้ออก หนูเม้าส์จะได้รับการป้อนสารสกัดจากใบโหระพา ซึ่งสกัดด้วย ethyl acetate ขนาด 100, 200 มก./กก. หรือ ตัวทำละลายยา (กลุ่มควบคุม) หรือสารสกัดจากใบแปะก๊วย EGb761 ขนาด 80 มก./กก. (กลุ่มควบคุมเชิงบวก: positive control) ก่อนทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดง 60 นาที ผลการศึกษาพบว่า หนูเม้าส์ที่เกิดการอุดตันของหลอดเลือด จะมีการทำลายของเนื้อเยื่อสมอง เกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น ระดับกลูตาไธโอนลดลง ประสิทธิภาพในการจดจำระยะสั้นและความสามารถในการเคลื่อนไหวน้อยลง ในขณะที่หนูเม้าส์ที่ได้รับสารสกัดจากใบโหระพา (100 และ 200 มก./กก.) มีบริเวณเนื้อเยื่อสมองตายลดลง การเกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่นลดลง ระดับกลูตาไธโอนเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการจดจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น และความสามารถในการเคลื่อนไหวดีขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสารสกัดจากใบแปะก๊วย โดยสารสำคัญในใบโหระพาที่สกัดด้วย ethyl acetate คือ โพลีฟีนอล ฟลาโวนอยด์ และแทนนิน ดังนั้น สารสกัดจากใบโหระพามีฤทธิ์ในการป้องกันสมองหนูเม้าส์ที่ถูกทำลายจากภาวะขาดเลือดได้

J Ethnopharmacology 2011;137:1360-5