[6]-Gingerol มีฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากการทำลายของเบต้า-อะไมลอยด์

การศึกษาผลของ [6]-gingerol ที่ได้จากขิง ต่อการปกป้องจากการทำลายเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงด้วยเบต้า-อะไมลอยด์ พบว่า ในเซลล์ประสาทที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีระดับเบต้า-อะไมลอยด์ 20 ไมโครโมลาร์ จะมีระดับโปรตีนกระตุ้นการตายของเซลล์ (Bax) เพิ่มขึ้น และมีระดับโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ (Bcl2) ลดลง มีการทำงานของ caspase-3 เพิ่มขึ้น และการตายของเซลล์แบบ apoptosis เพิ่มขึ้น ระดับเบต้า-อะไมลอยด์ยังชักนำให้มีการทำลายเซลล์จากสารอนุมูลอิสระ โดยมีระดับเปอร์ออกไซด์, peroxynitrite, และ malnonedialdehye (MDA) ซึ่งเป็นผลผลิตของขบวนการเกิดปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น (lipid peroxidation) เพิ่มขึ้นในเซลล์ มีระดับกลูตาไธโอน (GHS) ลดลง และระดับ NF-E2-redox-sensative transcription factor (Nrf2) ลดลง ซึ่งส่งผลให้มีการแสดงออกของโปรตีน gamma-glutamylcystein ligase (GCL) และ heme oxygenase-1 (HO-1) ลดลง ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ลดอนุมูลอิสระ ในขณะที่เซล์ประสาทที่ได้รับสาร [6]-gingerol ขนาด 10 ไมโครโมลาร์ ก่อนได้รับเบต้า-อะไมลอยด์ 24 ชั่วโมง มีการทำลายเซลล์จากสารอนุมูลอิสระลดลง โดยมีระดับเปอร์ออกไซด์, peroxynitrite, และ MDA ในเซลล์ลดลง มีระดับกลูตาไธโอน, GCL และ HO-1 เพิ่มขึ้น จากการทำงานของ Nrf2 ที่เพิ่มขึ้น มีระดับโปรตีน Bax ลดลง และมีระดับโปรตีน Bcl2 เพิ่มขึ้น มีการทำงานของ caspase-3 ลดลง และการตายของเซลล์แบบ apoptosis ลดลง สรุปได้ว่า [6]-gingerol ที่ได้จากขิงช่วยปกป้องการทำลายเซลล์ประสาทจากเบต้า-อะไมลอยด์ในหลอดทดลอง โดยเป็นผลมาจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ได้

Food and chemical toxicology 2011;49:1261-9