ผลของน้ำมะนาวในการกำจัดเชื้อมาลาเรีย

การศึกษาทางคลินิกในเด็กจำนวน 111 คน (ชาย 61 คน และหญิง 50 คน) อายุระหว่าง 5 เดือน ถึง 13 ปี ซึ่งมีอาการติดเชื้อมาลาเรียแบบไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยสุ่มให้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านมาลาเรียที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ (ACT; ยา artemether + ยา camoquine) ร่วมกับการได้รับน้ำคั้นจากมะนาว (Citrus aurantifolia  Swingle) วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 - 15 มล. หรือให้ได้รับยา ACT เพียงอย่างเดียว เป็นเวลา 3 วัน จากผลการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ทำให้เชื้อในร่างกายลดลง >75% ในกลุ่มที่ได้รับยา ACT + น้ำมะนาว และกลุ่มที่ได้รับเพียงยา ACT คือ 30.5 ± 2.4 และ 38.6 ± 3.3 ชม. ตามลำดับ นอกจากนี้น้ำมะนาวยังไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าการใช้น้ำมะนาวร่วมกับยาต้านมาลาเรียอย่างเหมาะสม อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคมาลาเรียชนิดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้

Phytother Res 2011;25(10):1547-50