นมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่เติมเชื้อ Lactobacillus ต้านโรคกระดูกพรุน

การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยอัตราส่วน 75:25 ในหนูเม้าส์ที่ถูกตัดรังไข่ (OVX) โดยการทดสอบสารออกฤทธิ์ พบว่า ในนมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus paracasei subsp. paracasei  (NTU 101F) มีปริมาณไอโซฟลาโวน, แคลเซียม และวิตามินดี (D3) มากกว่าในนมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่ไม่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus  (NFSM) หนูเม้าส์แบ่งออกเป็น 1. กลุ่มที่ไม่มีการตัดรังไข่และไม่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, 2. กลุ่มที่มีการตัดรังไข่และไม่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OVX) 3. กลุ่มที่มีการตัดรังไข่และรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NTU 101F และ 4. กลุ่มที่มีการตัดรังไข่และรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NFSM โดยหนูจะได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้ ขนาดไอโซฟลาโวนทั้งหมด 80 มก./วัน ทุกวัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า หนูเม้าส์ที่ถูกตัดรังไข่และไม่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะมีความหนาแน่นของกระดูกต้นขาลดลง และมีการสูญเสียโครงสร้างเส้นใยกระดูก (Trabecular bone) มากกว่าในหนูเม้าส์ที่ไม่มีการตัดรังไข่ ในหนูเม้าส์ที่ถูกตัดรังไข่ที่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NTU101F มีความหนาแน่นของกระดูกและมีโครงสร้างเส้นใยกระดูกมากกว่าในหนูที่ถูกตัดรังไข่ ทั้งในกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริม NFSM และไม่ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สรุปได้ว่า นมถั่วเหลืองผสมนมขาดมันเนยที่มีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus  สามารถลดการสูญเสียมวลกระดูกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนในหนูเม้าส์ได้

Agricultural and food chemistry 2011;59:7734-42