ฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่ง

การทดลองป้อนสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่ง ขนาด 50, 75 และ 100 มก./กก./วันให้แก่หนูแรท ติดต่อกัน 30 วัน ก่อนชักนำให้หนูเกิดภาวะสมองขาดเลือด โดยทำให้เกิดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน แล้ววัดการเกิดรอยโรคหลังจากเกิดภาวะสมองขาดเลือด 60 นาที พบว่าสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่งทั้ง 3 ขนาดมีผลลดอัตราส่วนของ Low density lipoprotein (LDL) ต่อ High density lipoprotein (HDL) ในเลือดลงเมื่อเทียบกับหนูในกลุ่มควบคุม และสารสกัดน้ำจากใบมะกอกยังช่วยป้องกันการตายเซลล์ประสาท โดยลดบริเวณเนื้อสมองตายขนาดจาก 209.79 ± 33.05 มม3 ในกลุ่มควบคุม เหลือเพียง 164.36 ± 13.44, 123.06 ± 28.83 และ 94.71 ± 33.03 มม3 ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดขนาด 50, 75 และ 100 มก./กก. ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่งในขนาด 75 และ 100 มก./กก. ช่วยลดอาการสมองบวม ลดปริมาณน้ำในสมองส่วนที่ตาย และลดการซึมผ่านของชั้น blood-brain barrier ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะเห็นได้ว่าให้สารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่งจะช่วยลดการตายของเซลล์ประสาท ลดอาการสมองบวม ลดการซึมผ่านของชั้น blood-brain barrier ให้เข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงช่วยป้องกันอาการผิดปกติของระบบประสาทเนื่องจากการอุดตันของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองส่วนกลาง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่งมีฤทธิ์ป้องกันสมองจากภาวะสมองขาดเลือด

Phytomedicine 2011; 18:170-5