การศึกษาฤทธิ์ยาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด

การศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับยาในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 24 คน โดยเจาะเลือดเพื่อวัดระดับการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดเป็นพื้นฐานก่อนการศึกษา สองสัปดาห์ต่อมา ให้อาสาสมัครรับประทานยาเม็ดอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลา 750 มก./ครั้ง (เม็ดละ 250 มก. จำนวน 3 เม็ด) ทุก 8 ชม. 3 ครั้งติดต่อกัน แล้วเจาะเลือดเพื่อวัดการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เวลา 8 ชม. ภายหลังการรับประทานยาครั้งแรกด้วยเครื่องมือ aggregometer และ microplate reader โดยใช้ adrenaline และ adenosine diphosphate (ADP) เป็นสารกระตุ้นการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด ต่อมาทำการวัดการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดอีกครั้งที่ 32 ชั่วโมง และ 8-10 วัน ภายหลังการให้ยาครั้งแรก เพื่อติดตามผลที่อาจจะเกิดจากการรับประทานยาจันทลีลา พบว่าอาสาสมัครทุกคนที่เข้าร่วมการศึกษาไม่พบอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลา และจันทลีลาไม่มีผลต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดของอาสาสมัครไม่ว่าจะใช้ adrenaline หรือ ADP เป็นสารกระตุ้น ทั้งโดยวิธีที่วัดด้วย aggregometer และ microplate reader และเมื่อแยกทำการวิเคราะห์ระหว่างเพศชายและหญิง หรือแยกวิเคราะห์ตามกลุ่มที่มีความไวในการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดที่ต่างกัน ทั้งในกลุ่มที่เกร็ดเลือดมีความไวมาก ความไวปกติ หรือความไวน้อย ก็ได้ผลเช่นเดียวกันคือ สมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลา ในขนาดปกติที่ใช้ลดไข้ไม่มีผลต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือดเมื่อเทียบกับก่อนรับประทานยา จากการศึกษาสรุปได้ว่ายาจากสมุนไพรอายุรเวทศิริราชตำรับจันทลีลาในขนาดที่ใช้รักษาอาการไข้ไม่มีผลทั้งต่อการจับกลุ่มของเกร็ดเลือด และจำนวนเกร็ดเลือด

J Med Assoc Thai 2010;93(1):115-22.