ผลของสารสกัดจากเห็ดหลินจือต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน (adipocyte) และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการสร้าง adiponectin ในเซลล์ 3T3-L1

การศึกษาผลของสารสกัดเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum ) (GE) ต่อกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหารของร่างกาย (metabolic syndrome) ในเซลล์ murine pre-adipocyte cell line (3T3-L1) ซึ่งกลุ่มอาการดังกล่าวประกอบด้วยความผิดปกติของไขมันในเลือด ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด พบว่า GE มีฤทธิ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไขมัน (adipocyte differentiation) และเพิ่มการสร้าง adiponectin ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในร่างกาย โดยผลที่ได้จะแปลตามความเข้มข้นของ GE จากการศึกษากลไกการออกฤทธิ์โดยใช้สาร GW9662 ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งตัวรับ peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARγ) พบว่า GW9662 มีผลยับยั้งฤทธิ์ของ GE ทำให้สามารถสรุปได้ว่ากลไกการออกฤทธิ์ของ GE เกี่ยวข้องกับตัวรับ PPARγ การศึกษาระดับยีน พบว่า GE เพิ่มฤทธิ์ของ PPARγ และ PPARα ซึ่งแสดงให้เห็นว่า GE มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ (receptor) ของ PPARγ และ PPARα ซึ่งตัวรับ PPARγ และ PPARα เป็นตำแหน่ง ที่ยาต้านเบาหวานจะเข้าจับเพื่ออกฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือด จากผลทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าเห็ดหลินจือน่าจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมอาการของโรคเบาหวาน รวมทั้งโรคที่อยู่ในกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหารของร่างกายได้

Phytother Res 2011;25: 202-7