ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันเซลล์ตับเป็นพิษของสารสกัดจากเกากีฉ่าย (Lycium chinense )

ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเกากี่ฉ่าย เพื่อป้องกันการเป็นพิษของเซลล์ตับ ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย H2O2 และวิเคราะห์หาปริมาณเซลล์ด้วยวิธี MTT ประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการเคราะห์ผลของ 1,1 - diphenyl - 2 - picrylhydrazyl (DPPH), intracellular ROS, Hydrogxyl radical และ superoxide วิเคราะห์หาปริมาณเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นด้วยการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนที่แสดงออก (protein expression) วิเคราะห์ความเสียหายของดีเอ็นเอด้วยวิธี comet assay และการแสดงออกของ phosphor-histone H2A.X. และวัดการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation โดยใช้การวิเคราะห์ 8-isoprostane level และ fluorescent probe

ผลการศึกษาพบว่าสกัดจากเกากี่ฉ่ายมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์ catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) และ glutathione peroxidase (GSH - Px) ลดลงความเสียหายของดีเอ็นเอ และการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation นอกจากนี้สารสกัดเกากี่ฉ่ายยังช่วยเพิ่มอัตราการมี ชีวิตรอดของเซลล์ตับ โดยยับยั้งการตายของเซลล์ (apoptosis) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเกากี่ฉ่ายสามารถป้องกันเซลล์ตับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดสารอนุมูลอิสระได้

J Ethnopharmacol. 2010; 130(2): 299-06