ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหมักช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

การศึกษาในหนูเม้าส์ที่ถูกปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ (HBV-related hepatoma ML-1 cells) บนผิวหนังบริเวณสีข้าง จากนั้นป้อนน้ำจากถั่วเหลืองหมัก ในขนาด 0.1 หรือ 1.3 มล./วัน ตั้งแต่วันที่ 3 หลังการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งจนถึงวันที่ 60 ของการศึกษา พบว่าน้ำถั่วเหลืองหมักทั้งสองขนาดสามารถลดขนาดและน้ำหนักของเนื้องอกได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการศึกษาการตายของเซลล์โดยวิธีย้อมสี TUNEL พบว่าน้ำถั่วเหลืองหมักเหนี่ยวนำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis โดยมีผลทำให้สาย DNA ฉีกขาด และกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเกิดการทำลายตัวเอง (autophagy) นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหมักจากถั่วเหลืองสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการทำลายตัวเองของเซลล์มะเร็งได้ทั้งในภาวะที่มีและไม่มีเซลล์ตายแบบ apoptosis แต่ในขณะที่เกิดเซลล์ตายแบบ apoptosis จะเกิดขึ้นร่วมกับการทำลายตัวเองของเซลล์มะเร็ง ชี้ให้เห็นว่าการเหนี่ยวนำให้การทำลายตัวเองของเซลล์มีช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะเซลล์ตายแบบ apoptosis เพิ่มขึ้น จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหมักช่วยลดขนาดและน้ำหนักของเซลล์มะเร็ง โดยเหนี่ยวนำให้เกิดเซลล์ตายแบบ apoptosis และกระตุ้นการทำลายตัวเองของเซลล์

Food Chem Toxicol 2011; 49:17-24