ผลการป้องกันตับของมันเทศ

เมื่อป้อนสารสกัดจากมันเทศ ขนาด 100 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วย D-galactose (D-gal) พบว่าสารสกัดจากมันเทศมีฤทธิ์ป้องกันการถูกทำลายของตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย D-gal ได้ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการตายของเซลล์ตับ(hepatocytes) เพิ่มปริมาณเอ็นไซม์ reduced glutathione (GSH), เอ็นไซม์ glutathione reductase (GR), เอ็นไซม์glutathione S-transferase (GST) และลดการทำงานของ caspase-3 (เอ็นไซม์ที่กระตุ้นให้เซลล์ตายแบบ apoptosis) นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณ Bcl-2 และ PI3K p110 รวมทั้งมีการ phosphorylated Akt เพิ่มขึ้น ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วย D-gal แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมันเทศช่วยป้องกันการถูกทำลายของตับในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย D-gal ผ่านการลดการเกิด oxidation ลดการทำงานของ caspase-3 และการเพิ่มการมีชีวิตรอดของเซลล์ตับ โดยเพิ่มปริมาณของ Bcl-2 และการทำงานของ PI3K/Akt pathway

Food Chem Toxicol 2010; 48:2500-7