ฤทธิ์ของสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายในการปกป้องความเป็นพิษต่อหัวใจที่เกิดจากยา doxorubicin

เมื่อป้อนหนูขาวด้วยสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่าย (Lycium barbarum  ) ขนาด 200 มก./กก. เป็นเวลา 10 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษต่อหัวใจโดยการฉีดยา doxorubicin ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางหลอดเลือดดำ พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายมีผลช่วยบรรเทาอาการพิษต่อหัวใจที่เกิดจากยาได้ โดยลดความไม่เป็นระเบียบของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจ (myofibrillar disarrangement) ลดระดับของเอนไซม์ creatine kinase ในเลือด ทำให้อาการผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจ (conduction abnormalities) ลดลง เพิ่มอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักหัวใจต่อน้ำหนักตัว (heart-to-body weight ratio) นอกจากนี้ยังลดระดับของ malondialdehyde แต่เพิ่มระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase ในเนื้อเยื่อหัวใจของหนู ในการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของยา doxorubicin พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์ ความเข้มข้น 100 มคก./มล. มีผลปกป้องเซลล์หัวใจ H9c2 จากความเป็นพิษของยาได้ โดยทำให้ค่า IC50 ของยาเพิ่มขึ้น แต่พบว่าการทดสอบในเซลล์มะเร็งปอด adenocarcinoma A549 สารนี้ที่ความเข้มข้น 200 มคก./มล. ไม่มีผลป้องกันความเป็นพิษต่อเซลล์ของยา สรุปได้ว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากเกากีฉ่ายมีผลป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของยา doxorubucin ได้ โดยผ่านกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของสาร

Food Chem Toxicol 2011;49:259-64.