ผลของพรมมิและสาร bacoside-A ต่อ GABA receptor และความจำของหนูที่มีภาวะชัก

การศึกษาฤทธิ์ของผงแห้งของพรมมิซึ่งประกอบด้วยใบ ราก และลำต้นแห้ง และสาร bacoside-A ซึ่งเป็นสารสำคัญที่แยกได้จากสารสกัดน้ำจากส่วนทั้งต้นของพรมมิ ในหนูแรทเพศผู้ ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการชักด้วยการฉีด pilocarpine ขนาด 350 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. เข้าทางช่องท้อง โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการชัก กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการชักและได้รับผงแห้งของพรมมิ (150, 300 และ 500 มก. ของพืชสด/น้ำหนักตัว 1 กก.) กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการชักและได้รับสาร bacoside-A (75, 150 และ 300 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.) และกลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการชักและได้รับยากันชัก carbamazepine (75, 150 และ 300 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.) ทำการทดสอบเป็นเวลา 15 วัน พบว่าพรมมิและสาร bacoside-A ช่วยยับยั้งการลดลงของ GABAA receptor subunits เช่น GABAAα1, GABAAα5 และ GABA ในสมองส่วนสเตรียตัม(striatum) การตรวจ performance ด้วย Y-maze พบว่า performance ที่ผิดปกติของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการชัก รักษาได้ด้วยพรมมิและสาร bacoside-A ทำให้ความผิดปกติของหนูลดลง และมีภาวะความใกล้เคียงกับหนูในกลุ่มควบคุม จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่าการลดลงของ GABAA receptors ในสมองส่วนสเตรียตัมของหนูที่เกิดการชัก ส่งผลให้การเรียนรู้และความจำของหนูผิดปกติ ซึ่งการใช้พรมมิและสาร bacoside-A สามารถช่วยลดความผิดปกติดังกล่าวได้

J Ethnopharmacol 2010;130:255 - 61