ฤทธิ์ในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ของสาร EGCG จากชาเขียว

การศึกษาผลของสาร (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากชาเชียวต่อกระบวน การแบ่งตัว (cell proliferation) และการเปลี่ยนสภาพ (differentiation) ของเซลล์ประสาท ในบริเวณ subgranular zone (SGZ) ของสมองส่วนเดนเตตไจรัส (dentate gyrus) ของหนูเม้าส์ โดยป้อนสาร EGCG ขนาด 25 มก./กก. แก่หนู เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วัดผลการทดลองจากสารบ่งชี้ (marker) ได้แก่ 5-bromo-2’-deoxyuridine (BrdU) และ Ki-67 ซึ่งชี้วัดในเรื่องการแบ่งตัวของเซลล์ และ doublecortin ซึ่งเป็นสารชี้วัดของเซลล์ประสาทขั้นต้น (neuroblasts) พบว่าในหนูที่ได้รับสาร EGCG มีจำนวนเซลล์ที่มีสารบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิด เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารนี้ แสดงว่าสาร EGCG จากชาเขียว มีผลเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ และเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทขั้นต้นในสมองของหนูได้

Phytother Res 2010;24:1065-70.