เมล็ดองุ่นช่วยป้องกันพิษต่อตับจากยา Azathioprine

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ดองุ่นเพื่อช่วยป้องกันพิษต่อตับของยา Azathioprine (Azathioprine เป็นยากดระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อรักษาอาการระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ จัดเป็นยาอันตรายและก่อพิษต่อตับ) การทดลองแบ่งหนูแรทออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 ได้รับยา Azathioprine ขนาด 25 มก./กก.น้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 ได้รับยา Azathioprine ร่วมกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นขนาด 75 มก./กก.น้ำหนักตัว และกลุ่มที่ 4 ได้รับยา Azathioprine ร่วมกับ folic acid ขนาด 5 มก./กก.น้ำหนักตัว ผ่านทางท่ออาหารทุกวัน เมื่อครบ 4 สัปดาห์ พบว่าหนูที่ได้รับยา Azathioprine เพียงอย่างเดียวเกิดภาวะโลหิตจาง จำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว, reticulocyte และฮีมาโตคริตลดลง ระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Azathioprine ยังลดการทำงานแบบ phagocytic และจำนวน lymphocyte ลง อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตับโดยเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสร้าง เพิ่มปริมาณเอนไซม์ aspartate animotransferase, alanine animotransferase, alkaline phosphatse และ malondialdyhyde รวมถึงลดการทำงานของกลูตาไทโอนในเนื้อเยื่อตับลง แต่การให้สารสกัดจากเมล็ดองุ่นแก่หนูแรทมีผลช่วยป้องกันพิษต่อตับและภาวะโลหิตจางจากการใช้ยา Azathioprine ได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การให้ folic acid ช่วยรักษาอาการโลหิตจางได้เพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นมีผลยับยั้งความเสียหายจากการเกิดออกซิเดชั่น และช่วยป้องกันความเป็นพิษต่อตับจากการใช้ยา Azathioprine ได้

Phytother Res 2010; 24:1710-5