สารประกอบซัลเฟอร์และอนุพันธุ์ของ one 1H-pyrrole-2-carboxylic acid จากผลแอปเปิ้ล

สารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์ ได้แก่ (S)-2-amino-5-((R )-carboxy-2-((E -)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-allylthio)ethyl-amino)-5-oxopentanoic acid, (S)-2-amino-5-((R )-1-(carboxymethyl-amino)-3-((E -)-3-(4-hydroxyphenyl)allylthio)-oxopropan-2-ylamino)-5-oxopentanoic acid และ one 1H-pyrrole-2-carboxylic acid derivative, 6-(3-(1H-pyrrole-2-hydroxypropoxyl)-3,4,5-trihydroxy-tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid และสารกลุ่มฟีนอลที่รู้ชื่อแล้วอีก 18 ตัว ซึ่งแยกได้จากผลแอปเปิ้ล สารประกอบเหล่านี้บางตัวมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส โดยที่ความเข้มข้นของสาร (S)-2-amino-5-((R)-carboxy-2-((E-)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-allylthio)ethyl-amino)-5-oxopentanoic acid, N-L-γ-glutamyl-S -sinapyl-L-cysteine, S -sinapylglutathione และ S -sinapyl-L-cysteine ที่มากที่สุดและมีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 มิลลิโมลาร์ ซึ่งสารประกอบเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีฤทธิ์ต้านการเกิดสีน้ำตาลของน้ำแอปเปิ้ลและมีศักยภาพทำให้ผิวขาวเมื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

Phytochemistry 2010;71:2046-51.