ผลในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกของเส้นใยอาหารจากลูกซัด

การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากเมล็ดลูกซัดประกอบอยู่ 85% ในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก (heratburn) โดยทดลองในผู้ป่วยชายและหญิง จำนวน 45 คน อายุระหว่าง 36 - 62 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาหลอก คือแคปซูลแป้ง วันละ 2 ครั้งๆ ละ 4 แคปซูล กลุ่มที่ได้รับยาลดกรด Ranitidine ขนาด 75 มก./เม็ด วันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด และกลุ่มที่ได้รับเส้นใยอาหารจากลูกซัด ขนาด 500 มก./แคปซูล วันละ 2 ครั้งๆ ละ 4 แคปซูล โดยรับประทานก่อนอาหาร 30 นาที เป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ พบว่าเส้นใยอาหารจากลูกซัด จะช่วยลดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยได้ และให้ผลในการรักษาใกล้เคียงกับยาลดกรด Ranitidine

Phytother Res 2010;25:88-91.