ฤทธิ์ต้านผังผืดที่ตับของสารแอนโทไซยานินจากมันเทศ

เมื่อฉีดสารแอนโทไซยานินที่แยกได้จากสารสกัดน้ำของมันเทศ ขนาด 50-200 มก./กก. ให้แก่หนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วย dimethylnitrosamine (DMN) พบว่าสารแอนโทไซยานินจากมันเทศมีผลลดปริมาณเอ็นไซม์ alanine transaminase (ALT) ลดการทำงานของเอ็นไซม์ aspartate aminotransferase (AST) ลดปริมาณคอลลาเจนในตับซึ่งสูงขึ้นจากการได้รับ DMN และทำให้น้ำหนักของตับรวมถึงขนาดตัวของหนูเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่าสารแอนโทไซยานินจากมันเทศ สามารถลดการเกิดผังผืดที่ตับหนู (hepatic fibrosis) และยับยั้งการแสดงออกของ alpha-smooth muscle actin (alpha-SMA), คอลลาเจนชนิดที่ 1 และ 2, platelet-derived growth factor receptors- beta (PDGFR-beta), tumor necrosis factor- alpha (TNF-alpha) และ transforming growth factor- beta (TGF-beta) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วย DMN แสดงให้เห็นว่าสารแอนโทไซยานินจากมันเทศ ช่วยลดการเกิดผังผืดที่ตับหนูซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วย DMN ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้รักษาและป้องกันการเกิดผังผืดที่ตับ

Food Chem Toxicol 2010;48:3137-43